Město PÍSEK

Městská policie - Prevence kriminality

Prevence se musí vyplatit !

Nejméně nás stojí přestupky a trestné činny, které se nikdy nestanou !   

Důvodem, proč se orientovat na prevenci je fakt, že represe je velmi neoblíbená forma výchovy společnosti. V každém případě městská policie, která se věnuje preventivním činnostem v jakékoli oblasti a formě, získává na důvěře u občanů různého věku a i jinak je chápán její význam a poslání ve společnosti. Důležité je nepodcenit úlohu prevence a tímto způsobem eliminovat delikventní jednání jedinců, získat náklonnost občanů a zároveň popularizovat práci městské policie.

Preventivní akce Městské policie Píse

Městská policie a PČR spolupracuje při provádění preventivních akcí zaměřených na podávání alkoholických nápojů mládeži, kontrolu jízdních kol ( krádeže, špatné vybavení, přestupky ), dodržování vyhlášky o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, dohled nad sportovními a kulturními akcemi. Městská policie má dále vytvořena sledovaná místa, kdy strážníci MP v průběhu dne sledují vytipované prostory města. Jedná se především o místa s nejvyšším nápadem trestné, přestupkové činnosti a stížnosti občanů. Městská policie se také účastní různých předváděcích akcí v rámci IZS ( integrovaný záchranný systém ) s preventivním zaměřením. Na akcích je také předváděna výstroj, výzbroj a technika, kterou používají strážníci MP.

Poskytování informací v oblasti prevence kriminality

Městská policie v průběhu roku pravidelně informuje prostřednictvím internetových stránek městské policie (www.mesto-pisek.cz/mestska-policie), místního zpravodaje města Písek, tisku, bulletinů o činnosti a prevenci kriminality v nejrůznějších oblastech. Dále se jedná o poradenskou činnost pro občany prostřednictvím městské policie, kdy se stále více občanů začíná dotazovat na možnosti nejen pomoci, ale i ochrany před protiprávním jednáním. 

Přednášky a besedy – program „Junior a senior“

Zástupci městské policie již řadu let provádějí ve městě Písku cíleně zaměřenou přednáškovou činnost  na zvýšení právního vědomí, prevenci kriminality a prevenci ostatních sociálně patologických jevů. Přednášky a besedy se ucelily do dlouhodobé koncepce preventivního působení. Jsou rozděleny na témata určená pro mateřské školy, první druhý stupeň ZŠ, ostatní mládež a seniory. Besedy a přednášky se týkají především trestní odpovědnosti dětí a mládeže, drogy, krádeže, ublížení na zdraví, silniční dopravu, protiprávní jednání, ochranu objektů, osobní obranu, spolupráci s policií a mnoho dalších témat týkajících se bezpečí obyvatel. MP se také účastní přednášek a besed pro děti a mládež na letních dětských táborech s programem souvisejícím s kriminalitou mládeže.  Městská policie v této preventivní činnosti spolupracuje s Policii ČR (preventivně informační skupina).

Veřejné schránky

Ve městě Písku jsou umístněny na vytipovaných frekventovaných místech schránky důvěry, které slouží na připomínky, dotazy a náměty občanů. Dále jsou schránky využívány k odevzdávání dokladů či jiných nalezených věcí. Schránka je pravidelně vybírána strážníky městské policie a na obdržené podněty je okamžitě reagováno. V případě, že podnět je směřován jinému subjektu než městské policii, je neprodleně předán k vyřízení. Nejvíce vytěžovaná schránka je na sídlišti JIH a na Velkém náměstí. Umístění jednotlivých schránek ve městě Písek : Velké náměstí (u MÚ ),  sídliště JIH (u disko-komplexu DRUŽBA),  u křižovatky ul. Čechova-Dvořákova (před prodejnou potravin), u Václavského náměstí (vedle stánku PNS),  Smrkovice  (u zastávky MHD – úřední deska MÚ), Nové Dvory  (na úřední desce MÚ), sídliště Hradiště (ul. Ke střelnici), sídliště Logry  (ul.Otakara Jeremiáše).

Preventivní radar měření rychlosti vozidel  

V katastrálním území města Písek, kde nejčastěji dochází k porušování maximálních povolených rychlostí v obci,  jsou umístěny mobilní preventivně-výchovné ukazatele rychlosti projíždějících vozidel.  Řidiči vozidla, který projíždí po ul. Strakonická a Zborovská jsou radarem informováni na okamžitou rychlost svého vozidla. Při překroční stanoveného limitu (50 km/hod. - 3 km/hod.) jsou upozorněni na nedodržení stanovené rychlosti na komunikaci. Dále jsou statisticky vyhodnocovány zaznamenané průjezdy všech vozidel v měřeném úseku komunikace. V případě získání finančních prostředků na další radary má MP připravena další místa pro umístnění.

Městský kamerový monitorovací systém

V roce 1997 byl městskou policií zpracován projekt na vybudování městského kamerového monitorovacího systému, dále jen MKMS, který obsahoval 4 kamery a záznamové zařízení s možností dalšího rozšíření. Zastupitelstvo města Písku svým usnesením v roce 1998 rozhodlo, že MKMS bude zřizovat postupně a bude plně hrazen z rozpočtu města, případně z dotací. Po kladném vyhodnocení bylo rozhodnuto, že kamerový systém má své nezastupitelné místo a bude přínosem v prevenci, ochraně a boji proti kriminalitě a ostatním soc.patol.jevům.

Smyslem městského kamerového systému je monitorování veřejného prostranství města Písku a to zejména při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, vytvoření bezpečných zón pro občany, zvýšení bezpečí osob a majetku, kontrola rizikových  míst v denní a noční době,  zlepšení bezpečnosti provozu, nenadálé situace (havárie, živelné pohromy, požáry, atd.) a také kontrolu činnosti strážníků městské policie. Rozmístnění a umístění kamer podléhá: a) průzkumu veřejného mínění občanů města – místa, kde se cítí nejvíce ohroženi, b) poznatků a doporučení Policie ČR a městské policie, c) schválení zastupitelstvem města.

Systém MKMS vychází z požadavku  města Písek – městské policie a Policie ČR na sledování venkovních prostor v zatížených lokalitách města pomocí kamerového systému a přenosu videosignálu z  kamer do místa trvalé obsluhy (služebna Městské policie a PČR) s možností plné ovladatelnosti a pořízení záznamu. Městský kamerový monitorovací systém města Písek má v současné době 20 kamer: umístnění – 1) ul.Karlova, 2) tř.Přátelství, 3) ul.Dvořákova, 4) Velké náměstí, 5) tř. Národní svobody, 6) ul.Komenského, 7) ul.Žižkova, 8) Havlíčkovo náměstí, 9) Alšovo náměstí,10) Na Výstavišti, 11-17) sídliště Portyč, 18-19) Palackého sady a 20) Jiráskovo nábřeží.

 

Mapa umístění MKMS jih
Mapa umístění MKMS střed
Mapa umístění MKMS severzpět
Medailonek města Písku

E-SLUŽBY ÚŘADU

Czech POINTE-podatelnaeGON centrumMapové podkladyPovodňový plánRezervace a monitoring přepážekVeřejné zakázky Žádosti a formuláře

POČASÍ

ZPRAVODAJ

Archiv nových i starších článků, které popisují dění v regionu.
VÍCE

 

DOTAZY A ODPOVĚDI

Dobrý den,chtěla bych se zeptat, kdy budete schvalovat datumy oddávání na rok 2016. Předem děkuji za odpověď....Vážená paní Kateřino, termíny svatebních obřadů na rok 2016 jsou již zveřejněny na webových stránkách v menu - aktuality z odborů: http://www.mesto-pisek.cz/aktuality-z-odboru/terminy-svatebnich-obradu-2016/1844. S pozdravem...

VÍCE
 
 
http://www.czechpoint.cz        http://www.crr.cz        http://www.jhk.cz/        http://www.edb.cz/        http://www.axis4.info/        http://europa.eu/        http://www.bezkorupce.cz/protikorupcni-linka/

(odkazy partnerů míří pryč z tohoto webu a otevírají se do nového okna)