Město PÍSEK

Městská policie - Prevence kriminality

Prevence se musí vyplatit !

Nejméně nás stojí přestupky a trestné činny, které se nikdy nestanou !   

Důvodem, proč se orientovat na prevenci je fakt, že represe je velmi neoblíbená forma výchovy společnosti. V každém případě městská policie, která se věnuje preventivním činnostem v jakékoli oblasti a formě, získává na důvěře u občanů různého věku a i jinak je chápán její význam a poslání ve společnosti. Důležité je nepodcenit úlohu prevence a tímto způsobem eliminovat delikventní jednání jedinců, získat náklonnost občanů a zároveň popularizovat práci městské policie.

Preventivní akce Městské policie Píse

Městská policie a PČR spolupracuje při provádění preventivních akcí zaměřených na podávání alkoholických nápojů mládeži, kontrolu jízdních kol ( krádeže, špatné vybavení, přestupky ), dodržování vyhlášky o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, dohled nad sportovními a kulturními akcemi. Městská policie má dále vytvořena sledovaná místa, kdy strážníci MP v průběhu dne sledují vytipované prostory města. Jedná se především o místa s nejvyšším nápadem trestné, přestupkové činnosti a stížnosti občanů. Městská policie se také účastní různých předváděcích akcí v rámci IZS ( integrovaný záchranný systém ) s preventivním zaměřením. Na akcích je také předváděna výstroj, výzbroj a technika, kterou používají strážníci MP.

Poskytování informací v oblasti prevence kriminality

Městská policie v průběhu roku pravidelně informuje prostřednictvím internetových stránek městské policie (www.mesto-pisek.cz/mestska-policie), místního zpravodaje města Písek, tisku, bulletinů o činnosti a prevenci kriminality v nejrůznějších oblastech. Dále se jedná o poradenskou činnost pro občany prostřednictvím městské policie, kdy se stále více občanů začíná dotazovat na možnosti nejen pomoci, ale i ochrany před protiprávním jednáním. 

Přednášky a besedy – program „Junior a senior“

Zástupci městské policie již řadu let provádějí ve městě Písku cíleně zaměřenou přednáškovou činnost  na zvýšení právního vědomí, prevenci kriminality a prevenci ostatních sociálně patologických jevů. Přednášky a besedy se ucelily do dlouhodobé koncepce preventivního působení. Jsou rozděleny na témata určená pro mateřské školy, první druhý stupeň ZŠ, ostatní mládež a seniory. Besedy a přednášky se týkají především trestní odpovědnosti dětí a mládeže, drogy, krádeže, ublížení na zdraví, silniční dopravu, protiprávní jednání, ochranu objektů, osobní obranu, spolupráci s policií a mnoho dalších témat týkajících se bezpečí obyvatel. MP se také účastní přednášek a besed pro děti a mládež na letních dětských táborech s programem souvisejícím s kriminalitou mládeže.  Městská policie v této preventivní činnosti spolupracuje s Policii ČR (preventivně informační skupina).

Veřejné schránky

Ve městě Písku jsou umístněny na vytipovaných frekventovaných místech schránky důvěry, které slouží na připomínky, dotazy a náměty občanů. Dále jsou schránky využívány k odevzdávání dokladů či jiných nalezených věcí. Schránka je pravidelně vybírána strážníky městské policie a na obdržené podněty je okamžitě reagováno. V případě, že podnět je směřován jinému subjektu než městské policii, je neprodleně předán k vyřízení. Nejvíce vytěžovaná schránka je na sídlišti JIH a na Velkém náměstí. Umístění jednotlivých schránek ve městě Písek : Velké náměstí (u MÚ ),  sídliště JIH (u disko-komplexu DRUŽBA),  u křižovatky ul. Čechova-Dvořákova (před prodejnou potravin), u Václavského náměstí (vedle stánku PNS),  Smrkovice  (u zastávky MHD – úřední deska MÚ), Nové Dvory  (na úřední desce MÚ), sídliště Hradiště (ul. Ke střelnici), sídliště Logry  (ul.Otakara Jeremiáše).

Preventivní radar měření rychlosti vozidel  

V katastrálním území města Písek, kde nejčastěji dochází k porušování maximálních povolených rychlostí v obci,  jsou umístěny mobilní preventivně-výchovné ukazatele rychlosti projíždějících vozidel.  Řidiči vozidla, který projíždí po ul. Strakonická a Zborovská jsou radarem informováni na okamžitou rychlost svého vozidla. Při překroční stanoveného limitu (50 km/hod. - 3 km/hod.) jsou upozorněni na nedodržení stanovené rychlosti na komunikaci. Dále jsou statisticky vyhodnocovány zaznamenané průjezdy všech vozidel v měřeném úseku komunikace. V případě získání finančních prostředků na další radary má MP připravena další místa pro umístnění.

Městský kamerový monitorovací systém

V roce 1997 byl městskou policií zpracován projekt na vybudování městského kamerového monitorovacího systému, dále jen MKMS, který obsahoval 4 kamery a záznamové zařízení s možností dalšího rozšíření. Zastupitelstvo města Písku svým usnesením v roce 1998 rozhodlo, že MKMS bude zřizovat postupně a bude plně hrazen z rozpočtu města, případně z dotací. Po kladném vyhodnocení bylo rozhodnuto, že kamerový systém má své nezastupitelné místo a bude přínosem v prevenci, ochraně a boji proti kriminalitě a ostatním soc.patol.jevům.

Smyslem městského kamerového systému je monitorování veřejného prostranství města Písku a to zejména při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, vytvoření bezpečných zón pro občany, zvýšení bezpečí osob a majetku, kontrola rizikových  míst v denní a noční době,  zlepšení bezpečnosti provozu, nenadálé situace (havárie, živelné pohromy, požáry, atd.) a také kontrolu činnosti strážníků městské policie. Rozmístnění a umístění kamer podléhá: a) průzkumu veřejného mínění občanů města – místa, kde se cítí nejvíce ohroženi, b) poznatků a doporučení Policie ČR a městské policie, c) schválení zastupitelstvem města.

Systém MKMS vychází z požadavku  města Písek – městské policie a Policie ČR na sledování venkovních prostor v zatížených lokalitách města pomocí kamerového systému a přenosu videosignálu z  kamer do místa trvalé obsluhy (služebna Městské policie a PČR) s možností plné ovladatelnosti a pořízení záznamu. Městský kamerový monitorovací systém města Písek má v současné době 20 kamer: umístnění – 1) ul.Karlova, 2) tř.Přátelství, 3) ul.Dvořákova, 4) Velké náměstí, 5) tř. Národní svobody, 6) ul.Komenského, 7) ul.Žižkova, 8) Havlíčkovo náměstí, 9) Alšovo náměstí,10) Na Výstavišti, 11-17) sídliště Portyč, 18-19) Palackého sady a 20) Jiráskovo nábřeží.

 

Mapa umístění MKMS jih
Mapa umístění MKMS střed
Mapa umístění MKMS severzpět

ANKETA


Podoba Zpravodaje města Písku v roce 2016

E-SLUŽBY ÚŘADU

Czech POINTE-podatelnaeGON centrumMapové podkladyPovodňový plánRezervace a monitoring přepážekVeřejné zakázky Žádosti a formuláře

POČASÍ

ZPRAVODAJ

Archiv nových i starších článků, které popisují dění v regionu.
VÍCE

 

DOTAZY A ODPOVĚDI

Bude v Písku opět učení s očítačem.Děkuji 30.9.2015...Vážená paní, počítačové kurzy pro seniory byly financovány grantem Jihočeského kraje. V případě, že i pro r. 2016 Jihočeský kraj znovu otevře tento dotační titul, určitě se organizace pokusí získat potřebné finanční prostředky na pořádání těchto kurzů, kt...

VÍCE
 
 
http://www.czechpoint.cz        http://www.crr.cz        http://www.jhk.cz/        http://www.edb.cz/        http://www.axis4.info/        http://europa.eu/        http://www.bezkorupce.cz/protikorupcni-linka/

(odkazy partnerů míří pryč z tohoto webu a otevírají se do nového okna)